Obchodní podmínky


 

Dodavatel

AMI MORAVA spol. s. r. o.
Lazecká 4A
779 00 Olomouc

Tel.: 777 941 901
E-mail: dubovy@autoservisnitechnika.cz
IČO: 25851144
DIČ: CZ25851144

Dodavatel je plátcem DPH.

(dále jen „dodavatel“)

 

Objednání zboží

Objednávat zboží lze následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím internetového obchodu www.autoservisnitechnika.cz (dále jen „eshop“)

 2. osobně

 3. faxem

 4. nebo elektronickou poštou (email) na adrese: info@autoservisnitechnika.cz

Kupující obdrží cenu za zboží a dostupnost zboží platné v okamžiku objednání. Pokud zboží není na skladě, prodávající kontaktuje zákazníka a informuje jej o termínu dodání objednaného zboží. Cenu zboží je dodavatel oprávněn měnit a to vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti vývoje kurzu Kč k cizím měnám. Pokud kupující tuto změnu nepotvrdí a nesouhlasí s ní, objednávka není realizována.

Objednávající je povinen uvést tyto kontaktní údaje:

 1. obchodní jméno a sídlo společnosti (kupujícího)

 2. kontaktní údaje (telefon, e-mail)

 3. dodací adresu

 4. způsob dodání a platby

 5. kód a název zboží dle ceníku

 6. další údaje, které kupující považuje za důležité

 

Platební podmínky

 1. Platba na dobírku

 2. Platba na proforma fakturu předem

 3. Hotově při osobním převzetí

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

Dodací podmínky

a) Dodání přepravní firmou PPL/TOP TRANS

Zákazník je povinen okamžitě při převzetí zboží zkontrolovat jeho obsah i stav. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození neprodleně kontaktovat dodavatele, vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Zákazník má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním přepravního listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace vad způsobených během přepravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

b) Vlastní odběr z firmy AMI Morava spol. s.r.o.

Zboží lze vyvednout v sídle dodavatele během pracovní doby od 8:00 do 17:00, po předchozí domluvě.

Zboží může převzít pouze oprávněná osoba – pověřená majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti – která musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

c) Individuálně dle dohody

Individuální možnnosti dopravy lze dohodnou na tel. 777 941 901

 

Zrušení objednávky

Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky dodavatelem. Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit vždy a to z jakéhokoliv důvodu. Před odstoupením je ale dodavatel povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu, nebo možné náhradě.

Zrušení objednávky zákazníkem po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

Záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem a spočívá v povinnosti prodávajícího zajistit u řádně reklamovaných vad bezplatně jejich odstranění opravou nebo výměnou vadného dílu. Na originální náhradní díly a příslušenství je poskytována záruka ve shodné délce, jako u výrobku. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

Podmínkou platnosti plné záruky je, že:

 • výrobek je používán v souladu s technickými podmínkami výrobce

 • jsou dodržovány pokyny v Návodu k obsluze a údržbě

 • při reklamaci je předložen nákupní doklad.

Záruka se nevztahuje:

 • na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním, na vady vzniklé přetěžováním, neodborným zacházením, nesprávným používáním nebo nepovolenými úpravami.

 • na vady vzniklé nesprávnou nebo nedostatečnou údržbou, či vnějšími vlivy

 • na vady vzniklé neodbornou obsluhou.

Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. Zákazník má právo zboží zaslat do servisu, kde dojde k odbornému ohodnocení poškození zboží.

Nároky vyplývající ze záruky (odstranění vady) je možné uplatnit bez zbytečného odkladu pouze u servisního oddělení AMI Morava spol. s.r.o. Majitel výrobku je povinen poskytnout pro odstranění vady nezbytnou součinnost.

Zákazníkům, kteří zboží kupují (tj. nákup na IČ) a používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným zbožím, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR.

 

Postup reklamace

Poskytnutím záruky se AMI Morava spol. s.r.o. zaručuje, že výrobky jím dodané mají vlastnosti stanovené technickými podmínkami a závaznými normami, které odpovídají současnému stavu legislativy, techniky apod.

 • Při uplatnění reklamace se majitel prokáže nákupním dokladem (resp.fakturou nebo prodejkou za hotové). Potvrzení servisního oddělení o uplatnění reklamace bez dalšího neznamená uznání reklamovaných vad.

 • Reklamaci je nutné uplatnit vhodnou formou (nejlépe písemnou). Příjemce zboží je vždy povinen zkontrolovat jeho fyzický stav při přejímání od přepravce. Každá zjištěná závada musí být uvedena na přepravním nebo dodacím listě a potvrzena přepravcem. Reklamaci na zjevné vady je příjemce povinen uplatnit nejpozději do 2 dnů od doručení zboží.

 • Příjemce nemá vedle nároků z vad zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu ušlého zisku v důsledku špatné dodávky.

 

Ochrana osobních dat

Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro komunikaci se zákazníkem a pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, je možno na tyto kontakty zasílat obchodní nabídky a jiné záležitosti spojené s nabídkou www.autoservisnitechnika.cz

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě ani společnosti. Své osobní údaje má zákazník právo aktualizovat či změnit po přihlášení do obchodu (pokud je registrován v obchodu).

Zákazník má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas s uchováváním osobních údajů či zasíláním obchodních podmínek, a to tak že odvolání zašle na kontaktní e-mail dodavatele.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit; o jejich novém znění informuje vhodným způsobem na svých internetových stránkách www.autoservisnitechnika.cz a to nejméně týden před nabytím účinnosti nových obchodních podmínek.

TOPlist